jutro Midas raczej w dół. I TelforceOne pewnie też

http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=168&news_id=4411&layout=3&page=text


Wyrok w sprawie przetargu 1800 MHz
2009-07-21

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję o odmowie unieważnienia przetargu na dwie rezerwacje częstotliwości dla sieci telefonii komórkowej.

W dniu 21 lipca 2009 r. odbyła się rozprawa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym (WSA) w sprawie ze skargi Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 29 sierpnia 2008r. nr DZC-WAP-5174-9/07(182). Zaskarżona przez PTC decyzja utrzymała w mocy wcześniejszą decyzję Prezesa UKE z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie odmowy unieważnienia przetargu na dwie rezerwacje częstotliwości, z których każda obejmuje 49 dupleksowych kanałów radiowych z odstępem dupleksowym 95 MHz, z zakresu 1710-1730 MHz i 1805-1825 MHz na obszarze całego kraju do wykorzystania w publicznej sieci telekomunikacyjnej na okres do dnia 31 grudnia 2022 r. W wyniku tego przetargu rezerwację częstotliwości otrzymały: CenterNet S.A. oraz Mobyland Sp. z o.o.

Po rozpoznaniu sprawy Wojewódzki Sąd Administracyjny ogłosił wyrok, którym:
uchylił zaskarżoną decyzję Prezesa UKE z dnia 29 sierpnia 2008r. oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia 28 listopada 2007r., stwierdził, że uchylone decyzje nie podlegają wykonaniu.

W ustnych motywach wyroku WSA wskazał, iż dokonując kontroli decyzji Prezesa UKE uznał za trafny zarzut PTC odnoszący się do przesłanek wskazanych w przepisie art. 118 d ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego rażącego naruszenia prawa, a w konsekwencji naruszenia interesu uczestnika przetargu – PTC, poprzez sformułowanie w dokumentacji przetargowej w pkt 1.2.9, który stanowi: „wszystkie zapisane strony oferty muszą być ponumerowane w sposób ciągły w ramach jednego tomu cyframi arabskimi i parafowane przez osobę lub osoby podpisująca/podpisujące ofertę zgodnie z punktem 1.1.5. Złożenie przez Uczestnika przetargu na danej stronie podpisu pod oświadczeniem lub poświadczeniem za zgodność z oryginałem nie zwalnia uczestnika przetargu od obowiązku parafowania tej strony.” wymogu obowiązku parafowania każdej strony oferty, któremu to obowiązkowi uchybiła PTC.
Oferta PTC jako uczestnika przetargu nie została zakwalifikowana do II etapu badania ofert w przetargu z powodu niezgodności złożonej przez PTC oferty z wymaganiami określonymi w Dokumentacji przetargowej – na stronie 57 I tomu oferty brak było bowiem parafy, co stanowiło naruszenie pkt 1.2.9 Dokumentacji przetargowej.
Sąd wskazał, iż to uchybienie formalne, któremu dopuściła się PTC w postępowaniu przetargowym należy oceniać w kontekście formy składania oferty i norm prawnych. Zdaniem więc Sądu, parafa (gdzie pojęcie parafy jak wskazał WSA nie posiada definicji ustawowej) jest rodzajem podpisu. Sformułowany w dokumentacji przetargowej zapis o obowiązku parafowania każdej strony oferty, mimo wymogu też jej podpisania, mija się, w ocenie WSA, z podstawową funkcją parafy i ratio legis unormowania o formie oferty. Skoro jest podpis (taki widniał na nieparafowanej stronie) w ocenie Sądu zbędna i niepotrzebna jest parafa (wymóg złożenia parafy).
Sąd wskazał też na okoliczność niekonsekwencji w działaniu Prezesa UKE polegającej na tym, iż mimo pewnych uchybień formalnych w składanych ofertach przez innych uczestników przetargu nie zostały one zdyskwalifikowane, co narusza zasady proporcjonalności oraz zakazu dyskryminacji. Zdaniem Sądu również doszło do naruszenia zasady wyrażonej w art. 6 kodeksu postępowania administracyjnego.

Wyrok nie jest prawomocny. Po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku Prezes UKE będzie miał możliwość skierowania skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Brak komentarzy: